?>

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA

RENAULT LAGUNA KLUB POLSKA

(tekst jednolity)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „RENAULT LAGUNA KLUB POLSKA” w skrócie „RLKP”, zwane dalej Stowarzyszeniem („Klubem”), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

a. Budowę społeczności składającej się z miłośników i użytkowników samochodu marki Renault Laguna,

b. Popularyzacje i promowanie wiedzy technicznej dotyczącej samochodów marki Renault Laguna,

c. Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu, posiada osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje zgodnie z ustawią – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r., poz. 104 z późniejszymi zmianami) starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą i siedzibą jego władz jest miasto Sosnowiec.

2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 6

1. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, własnego logo, odznak organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Logo i nazwa Stowarzyszenia stanowią własność Stowarzyszenia i są prawnie chronione. Wykorzystywanie ich bez pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia jest zabronione.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 7

Najważniejsze cele Stowarzyszenia to:

1. Działania promocyjne, mające na celu rozwój środowiska pojazdów marki Renault Laguna.

2. Pomoc użytkownikom samochodów Renault Laguna w rozwiązywaniu problemów technicznych i eksploatacyjnych.

3. Ocena poziomu jakości obsługi w autoryzowanych salonach sprzedaży i autoryzowanych oraz nieautoryzowanych serwisach samochodów marki Renault.

4. Integrowanie członków stowarzyszenia poprzez promocje aktywnych, prozdrowotnych i edukacyjnych form „Klubowego” życia towarzyskiego, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku.

5. Doskonalenie techniki jazdy i podnoszenie kultury w ruchu drogowym.

6. Podnoszenie wiedzy z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.

7. Uzyskanie zniżek na produkty i usługi w serwisach i sklepach motoryzacyjnych.

8. Uzupełnianie wiadomości na temat praw i obowiązków konsumenta.

9. Promowanie marki RENAULT.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Utrzymanie własnej strony internetowej zawierającej forum dyskusyjne Stowarzyszenia.

2. Wszechstronne propagowanie sprawdzonych zasad użytkowania i napraw samochodów Renault Laguna,

3. Organizowanie krajowych i międzynarodowych rajdów i zawodów motoryzacyjnych.

4. Organizowanie zlotów, festiwali i innych imprez związanych z pojazdami marki Renault Laguna.

5. Branie czynnego udziału w organizacji i przebiegu wszelkiego rodzaju spotkań, zlotów, rajdów, sympozjów oraz innych imprez, niezależnie od tego jaka marka pojazdów na nich przeważa.

6. Propagowanie bezpiecznej turystyki samochodowej i sportów samochodowych.

7. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

8. Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

9. Utrzymywanie współpracy z oficjalnymi przedstawicielami firmy RENAULT na terenie Polski w celu zapewnienia Stowarzyszeniu jak najlepszego dostępu do informacji na temat produktów i usług oferowanych przez tą firmę.

10. Utrzymywanie współpracy z osobami prawnymi i fizycznymi.

11. Utrzymywanie współpracy z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania.

12. Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

§ 9

1. Stowarzyszenie w realizacji swoich celów i zadań opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie może zlecać realizację swoich zadań podmiotom zewnętrznym.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

3. „Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą: 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Działalność gospodarcza prowadzona będzie według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służyć będzie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Prowadzenie działalności gospodarczej powierzone będzie Wiceprezesowi Zarządu, zawsze przy konstytuowaniu się Zarządu RLKP.”

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych (posiadających status „Klubowicza”) ;

2. Wspierających,

3. Honorowych (posiadających status „Klubowicza Honorowego”).

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia („Klubowiczem”) może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone lat 18 i nie pozbawiony praw publicznych, posiadający samochód marki Renault Laguna lub będący miłośnikiem tego modelu, wykazujący zainteresowanie realizacją celów Stowarzyszenia. Warunkiem jest spełnienie innych wymogów określonych statutem i uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.

2. Członkami Zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

 

 

§ 13

Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały po złożeniu, przez kandydata na członka, deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i po opłaceniu pierwszej stosownej do kalendarza składki rocznej.

§ 14

Członkowie Zwyczajni („Klubowicze”) mają prawo do:

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2. Zgłaszania postulatów i wniosków oraz wyrażania opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia.

3. Udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach, zlotach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy Stowarzyszenia.

4. Korzystania ze sprzętu i urządzeń Stowarzyszenia oraz pomocy organizacyjnej.

5. Korzystania ze wszelkiego rodzaju zniżek udzielanych członkom Stowarzyszenia przez współpracujące ze Stowarzyszeniem podmioty.

6. Noszenia odznak Stowarzyszenia i reprezentowania jego barw.

7. Brania udziału w innych pracach Stowarzyszenia związanych z realizacją celów statutowych.

8. Dobrowolnego wspierania Stowarzyszenia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub innej.

9. Pełnienia społecznej funkcji Bosa Regionalnego (region odpowiada zakresowi terytorialnemu województwa w kraju i zdefiniowanego terytorium poza Rzeczpospolitą Polską). Wyboru Bosa Regionalnego dokonują Klubowicze z właściwego regionu. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia. Zakres uprawnień i odpowiedzialność Bossów określa Regulamin opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia („Klubowiczów”) należy:

1. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez udział w forum dyskusyjnym.

3. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz regularne opłacanie składek członkowskich.

4. Wykorzystać znaki Stowarzyszenia do oznakowania swojego pojazdu.

5. Ochrona majątku i interesów Stowarzyszenia jako dobra wspólnego.

6. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

7. Popularyzowanie znajomości marki RENAULT, krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

9. Podnoszenie poziomu wiedzy własnej w zakresie tradycji i techniki firmy Renault oraz techniki i bezpieczeństwa jazdy.

10. Wzajemne wspieranie się i pomoc członkom Stowarzyszenia.

11. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo bez jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej.

§ 16

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać: osoby prawne, oraz osoby fizyczne prowadząca działalność gospodarczą,  jak również osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia, a posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz zadeklarują się bezinteresowną pomocą rzeczową, merytoryczną lub inną na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17

Przyjęcia w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu, że kandydat lub też upoważniony przedstawiciel kandydata na Członka Wspierającego złożył pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiązał się do przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na jego rzecz poprzez zadeklarowaną pomoc.

§ 18

Do obowiązków Członków Wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, działanie dla dobra Stowarzyszenia i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesami Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla rozwoju i popularyzacji celów Stowarzyszenia w Polsce i za granicą, która wyraża na to zgodę, Zarząd, w drodze uchwały, może przyznać członkostwo honorowe („Członek Honorowy”, „Klubowicz Honorowy”). Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać statutu stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Do praw członków honorowych stosuje się odpowiednio §18 zd. 2 statutu.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

1. Rezygnacji członka zgłoszonej pisemnie na ręce jednego z członków Zarządu.

2. Wykluczenia przez Zarząd:

a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej,

c. z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

d. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

e. za istotne naruszenie lub nieprzestrzeganie Regulaminu Forum Dyskusyjnego Stowarzyszenia.

3. Śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 21

1. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku lub powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie zgłasza się w terminie 7 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 22

Członkostwo honorowe ustaje na życzenie zainteresowanego, w wypadku śmierci (osoby fizycznej) lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym.

Rozdział IV. Władze i struktura Stowarzyszenia

§ 23

Władze Stowarzyszenia stanowią:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia ustanowionych w drodze wyboru trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/4 członków stowarzyszenia.

2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.

3. W przypadkach nagłych lub koniecznych lub w sytuacji gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, której dokonują pozostali członkowie tej władzy. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę ogólnej liczby członków wybieranych.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 1/4 uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

3. Podjęte uchwały są podawane do publicznej wiadomości członkom Stowarzyszenia w ciągu 24 godzin od ich podjęcia przez Zarząd poprzez odpowiedni wpis na Forum Dyskusyjnym Stowarzyszenia. Za przekazanie informacji odpowiada Zarząd Stowarzyszenia.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane pisemnie bez odbycia zgromadzenia (posiedzenia), według wynikających z niniejszego statutu zasad większości. Głosowanie pisemne odbywa się w drodze indywidualnego zbierania głosów bądź listownie bądź poprzez oddanie głosu w formie elektronicznej na internetowym Forum Dyskusyjnym Stowarzyszenia.

5. Uchwały władz mogą być również podejmowane na zgromadzeniu (posiedzeniu) i pisemnie, według wynikających z niniejszego statutu zasad większości. W tym wypadku uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zgromadzeniu (posiedzeniu). Głosowanie odbywa się w sposób określony w statucie dla każdego z trybu głosowań.

6. Odwołania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 przy udziale w głosowaniu co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.

7. Wyborów pierwszych władz dokonuje zebranie założycielskie w sposób określony §25 ust. 1 statutu.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27

Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. O jego terminie, miejscu, porządku obrad i sposobie głosowania zawiadamia się członków odpowiednim wpisem na Forum Dyskusyjnym Stowarzyszenia, lub w każdy inny sposób (np. pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie, poprzez ogłoszenie w prasie, itp.) z wyprzedzeniem, co najmniej 30 dni.

§ 28

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane w sytuacjach szczególnych, przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się informując o jego terminie, miejscu, porządku obrad i sposobie głosowania na Forum Dyskusyjnym Stowarzyszenia, lub w każdy inny sposób (np. pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie, poprzez ogłoszenie w prasie, itp.) z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.

4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 29

Do wyłącznej właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:

1. Programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia.

2. Zmiany statutu.

3. skreślony

4. Wyboru i odwoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej poza wyborem pierwszych władz.

5. Wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze.

6. Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych.

7. Rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

8. Rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

9. Udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

10. Podejmowania uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.

11. Podejmowania uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

13. Uchwalania regulaminów działania Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 30

1. Zarząd liczy trzy do pięciu osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, V-ce Prezesa i Skarbnika, a w przypadku większej ilości członków zarządu także z drugiego V-ce Prezesa i sekretarza.

3. Praca Zarządu podlega ocenie Walnego Zgromadzenia Członków drogą głosowania nad udzieleniem absolutorium.

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Zarząd może podejmować uchwały w sposób określony w §25 ust. 4 statutu.

6. Podział zadań poszczególnych członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

7. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu z pełnomocnikiem, działającym w granicach umocowania.

§ 31

1. Każda z osób wchodząca w skład Zarządu może być odwołana przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Zarządu, jak również w razie rezygnacji lub odwołania z tej funkcji, skład Zarządu uzupełniany jest w sposób określony w §24 ust. 3 statutu.

§ 32

W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone.

§ 33

Zarząd konstytuuje się na pierwszym najbliższym powyborczym posiedzeniu.

§ 34

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

2. Wybór delegatów do organizacji, których Stowarzyszenia może być członkiem.

3. Proponowanie wysokości składki członkowskiej Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

4. Nadawanie godności Członka Honorowego.

5. Przyjmowanie nowych członków w poczet Stowarzyszenia.

6. Udzielania nagród i kar Członkom Stowarzyszenia.

7. Uchwalanie innych regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu.

8. Uchwalanie preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.

9. Sporządzanie i przedkładanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych.

10. Powoływanie wszelkiego rodzaju komisji doraźnych, uchwalanie ich regulaminu, składu osobowego oraz sposobu działania.

11. Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach członkowskich.

12. Uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności statutowej Stowarzyszenia.

13. Uchwalanie struktury wewnętrznej Stowarzyszenia, jego biura oraz regulaminu działalności.

14. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

15. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

16. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

17. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, za wyjątkiem pożyczek i kredytów bankowych, do kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

18. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej, niż raz w roku.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Komisja może podejmować uchwały w sposób określony w §25 ust. 4 statutu.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

5. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Komisji Rewizyjnej, jak również w razie rezygnacji lub odwołania z tej funkcji, skład Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest w sposób określony w §24 ust. 3 statutu.

§ 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.

2. Opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych.

3. Składanie wniosków z kontroli oraz opiniowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.

4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

6. skreślony

7. Oprócz kompetencji i uprawnień, które wynikają z innych postanowień Statutu, członkowie Komisji mają prawo do:

a) indywidualnego przeglądania ksiąg i innych dokumentów Stowarzyszenia, żądania sporządzenia przez Stowarzyszenie ich kopii, a także żądania wyjaśnień od Zarządu lub od członków Zarządu czynnych względnie odpowiedzialnych w danej sprawie,

b) zasięgania opinii osób posiadających wiadomości specjalne; w tym celu może zwrócić się do Zarządu o zawarcie przez Stowarzyszenie umowy ze wskazaną osobą; zadania tej osobie postawi członek Komisji.

8. Udzielanie konsultacji i porad Zarządowi w toku kontroli lub bezpośrednio na wniosek Zarządu.

Rozdział V. Majątek i fundusze

§ 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z dochodów z własnej działalności statutowej,

c) z darowizn, spadków, zapisów,

d) z dotacji oraz ofiarności publicznej.

§ 38

Środki pieniężne stanowiące majątek Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 39

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 40

1. Gospodarkę finansową, ewidencję księgową oraz sprawozdawczość zewnętrzną Stowarzyszenie prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 41

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 42

Zmiany w Statucie dokonywane są uchwałą Walnego Zgromadzenia większością 2/3 przy udziale w głosowaniu co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów, dla realizacji których Stowarzyszenie zostało ustanowione.

§ 43

Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić:

a. Zarząd Stowarzyszenia,

b. Komisja Rewizyjna,

c. co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.

§ 44

Rozwiązanie Stowarzyszenia uchwalane jest przez Walne Zgromadzenie większością 2/3, przy udziale 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 45

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi.

§ 46

1. W okresie likwidacji do nazwy Stowarzyszenia dodaje się słowo „w likwidacji”.

2. Po zakończeniu likwidacji, Komisja Likwidacyjna złoży do Sądu wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Komisja Likwidacyjna określa sposób przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 47

W sprawach nieuregulowanych niniejszy Aktem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach. (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855), oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 48

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia z mocą obowiązującą od jego zarejestrowania.